Spolupráca

 

Priebeh objednávky

Objednávky prijímame predovšetkým prostredníctvom webovej stránky, kde môžete sledovať ich priebeh. Po prihlásená tu nájdete všetky potrebné informácie o firme, ktoré sú pre bezproblémovú každodennú prácu potrebné. Patria medzi ne:

 

• úverový rámec
• obratové štatistiky
• zľavy
• cenníky
• služby
• informácie o produktoch
• otvorené objednávky
• predchádzajúce objednávky

Samozrejme, vaše objednávky nám môžete stále posielať faxom či emailom. Vaša objednávka musí obsahovať objednávkové kódy produktov a množstvo objednaného tovaru. 
Prosíme, prečítajte si pozorne naše obchodné podmienky.
 

 

Reklamácie

Ako postupovať pri reklamácii tovaru?

Séria praktických rád na správny postup:

Vratka

Našim odberateľom  zabezpečujeme možnosť vrátenia tovaru za nasledovných podmienok:

 • možnosť spätnej kúpy tovaru sa vzťahuje na tovar, ktorý bol predávajúcim predaný a fakturovaný maximálne 90 dní pred zaslaním požiadavky o vrátenie; na tovar, ktorý je kompletný /vrátane prípadného príslušenstva/, je ďalej v predajnom, nepoškodenom stave, v nepoškodenom originálnom balení
 • vrátiť je možné položku, ktorá je v čase požiadavky v ponuke predávajúceho
 • požiadavku zaslanú vo forme reklamačného listu predávajúci posudzuje do 5 pracovných dní od jej obdržania
 • v prípade súhlasného stanoviska predávajúceho je kupujúci povinný tovar - vratku zaslať na adresu kupujúceho do 2 týždňov od dátumu kladného stanoviska predávajúceho, po prekročení uvedenej lehoty sa zaregistrovaná požiadavka kupujúceho zo systému vymaže automaticky a schvalovací proces sa musí začať odznova
 • predávajúci nepreberá zodpovednosť za rozdiely v kvalite a kvantite vráteného tovaru vznikajúce počas prepravy od kupujúceho k predávajúcemu, prípadný  poškodený tovar predávajúci skladuje max 10 pracovných dní, ak sa kupujúci o odvoz v tomto čase nepostará, predávajúci ho automaticky zlikviduje
 • kúpna cena je 90% z pôvodnej kúpnej ceny tovaru bez DPH

 

Vrátiť tovar nie je možné v nasledovných prípadoch:

 • ak tovar nepochádza od predávajúceho
 • ak je tovar stiahnutý z ponuky alebo ak nie je stiahnutý, ale bol zmenený obal
 • tovar, ktorého vybavenie nezodpovedá jednotnému typu balenia používaného predávajúcim
 • tovar dovezený z dôvodu konkrétnej objednávky na základe záväznej objednávky kupujúceho
 • ak tovar nie je kompletný, nie je v originálnom balení, nie je ďalej v predajnom stave, tovar s obalom znehodnoteným ručným písmom
 • v prípade potravín, hygienických a chemických výrobkov - čistiacich prostriedkov
 • položky predané v darčekovej akcii ku ktorým sa viaže darček
 • na tovar predaného vo výpredaji

 

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledovné podmienky:

 • doručenie riadne vyplneného reklamačného listu
 • doručenie reklamovaného tovaru

Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša a v prípade, že tovar nezodpovedá horeuvedeným kritériám, bude kupujúcemu vrátený.

 

Mechanicky poškodený, nedodaný, navyše dodaný  tovar

Pri preberaní zásielky je dôležitá dôkladná kvalitatívna a kvantitatívna kontrola tovaru.

Zvýšenú pozornosť prosíme venovať krehkému, nadrozmernému tovaru a balíkom nezalepeným páskou Victoria, ktorou sa zalepuje každý balík predávajúceho.

V prípade poškodenia prepravného obalu, samotného tovaru a v prípade prepravného obalu nezalepeného páskou Victoria je potrebné s prepravcom spísať škodový zápis, čo slúži ako podklad k reklamácii.

Reklamácia na mechanicky poškodený, nedodaný tovar sa prijíma do 2 pracovných dní od dátumu prevzatia tovaru. Reklamácia zaslaná po určenom termíne nebude uznaná.

 

Reklamačné konanie v prípade poškodeného, nedodaného tovaru  začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledovné podmienky:

 • doručenie riadne vyplneného reklamačného listu, fotodokumentácie, škodového zápisu
 • doručenie reklamovaného tovaru podľa požiadavky predávajúceho

 

Zvýšenú pozornosť prosíme venovať paletovej, kamiónovej dodávke. Aby sme Vám vedeli byť nápomocný, prosíme problém hlásiť po jeho bezprostrednom zistení.

K riešeniu reklamačného prípadu kupujúci potrebuje zabezpečiť nasledovný dôkazový materiál:

 • fotodokumentáciu poškodeného tovaru,ktorú je potrebné vyhotoviť, kým je tovar na aute.
 • škodovú zápisnicu, v ktorej sa uvedie paličkovým písmom meno, priezvisko šoféra, číslo jeho dokladu /OP, pas/ za účelom jeho identifikácie spolu s jeho podpisom
 • na CMR sa má uviesť informácia týkajúca sa druhu, množstva poškodeného tovaru, informácia o tom, že bola podpísaná škodová zápisnica a spravená fotodokumentácia.

V prípade, že CMR potvrdíte svojim podpisom a pečiatkou bez uvedenia zistených skutočností, čím vlastne potvrdíte prevzatie tovaru bez výhrad, nie je možné ďalej reklamovať.

 

Kvalitatívna reklamácia, reklamácia v záruke - servis

Kvalitatívna reklamácia sa vzťahuje výlučne na výrobné vady tovarov alebo na skryté vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami.

Právo zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

Ak je v záručnom liste uvedený CORWELL právo zo zodpovednosti sa uplatňuje u CORWELL Slovensko, s.r.o..

Ak je v záručnom liste určený na opravu iný podnikateľ, ktorý je v mieste bližšom kupujúcemu, uplatní kupujúci právo na opravu u tohto podnikateľa.

Právo zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak sa neuplatnia v záručnej dobe.

 

Reklamácia v záruke sa zamieta v nasledovných prípadoch:

 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými  a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na používanie, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 • zásahom tovaru k tomu neoprávnenej osoby
 • na tovar, ktorý bol poškodený v dôsledku toho, že nebol skladovaný odporúčaným a vhodným spôsobom v závislosti od povahy takéhoto tovaru
 • uplynutím záručnej doby tovaru

Oprava predmetu reklamácie v horeuvedených prípadoch sa refakturuje kupujúcemu aj v rámci záručnej lehoty. Údržba a čistenie hociktorého výrobku nie je súčasťou služieb poskytnutých v rámci záruky.

 

Reklamačné konanie  začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledovné podmienky:

 • doručením riadne vyplneného reklamačného listu
 • doručením reklamovaného tovaru

 

Rozdiely v cenách, expedičný poplatok

Predajná cena tovaru je pre kupujúceho platná dňom jej uverejnenia na webstránke.

Reklamačné konanie začína dňom doručenia riadne vyplneného reklamačného listu.

Požiadavku predávajúci posudzuje do 5 pracovných dní od jej obdržania.

 


 

 

Registrácia

Naša spoločnosť sa zaoberá  veľkoobchodným predajom papierenského, kancelárskeho a školského sortimentu. Ako veľkoobchod spolupracujeme výhradne s ďalšími predajcami, teda maloobchodmi, veľkoobchodmi a distribútormi kancelárskych potrieb. Iba registrovaný partneri môžu nakupovať a vidieť ceny našich produktov.

K registrácií budeme potrebovať nasledovné dokumenty:
- výpis z obchodného registra
- osvedčenie o pridelení DIČ

KLIKNITE SEM K ZAČATIU REGISTRÁCIE

Ak ste už náš obchodný partner, ale nemáte ešte registráciu môžete tak spraviť taktiež pomocou registračného formulára.

 
 


 

 
Az Ön böngészője
nem támogatott.
Úgy látjuk, az Internet Explorer egy olyan korábbi, elavult változatát használja, mely a legtöbb mai weboldal által már nem támogatott. Az oldal megfelelő megtekintéséhez kérjük, az alábbi böngészők valamelyikét használja. Köszönjük megértését.
Google Chrome
Letöltöm
Mozilla Firefox
Letöltöm
Internet Explorer 9+
Letöltöm
Értem, tovább megyek